ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PDF Εκτύπωση

ü Ποιά είναι η διαδικασία εξασφάλισης Άδειας Λειτουργίας και κατάταξης στο μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής;

Παρακαλώ όπως αναγνώσετε το ακόλουθο έγγραφο (Διαδικασία εξέτασης αίτησης για παροχή Άδειας)

 

 


 

ü Τι πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής στον Κ.Ο.Α. για έκδοση άδειας λειτουργίας ;

Πρέπει να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται. Για περαιτέρω πληροφόρηση παρακαλώ όπως αναγνώσετε το ακόλουθο έγγραφο. (Αίτηση) 

ü Πρέπει οι εκπαιδευτές μίας Σχολής να είναι εγκεκριμένοι από τον Οργανισμό

Όλοι οι εκπαιδευτές που εργοδοτούνται στις Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής πρέπει να είναι εγκριμένοι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των εκπαιδευτών του Οργανισμού το οποίο αφορά μόνο την εργοδότηση σε Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής.


 

ü Πώς μπορεί κάποιος να γνωρίζει κατά πόσο ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτής είναι εγγεγραμμένος και εγκεκριμένος στο Μητρώο των εκπαιδευτών του Οργανισμού

 

Μπορεί να ζητήσει να πληροφορηθεί τον αριθμό του μητρώου που κατέχει ο εκπαιδευτής.

·     Να επικοινωνήσει με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού

· Να ερευνήσει  από τον κατάλογο των εγκεκριμένων εκπαιδευτών / Γυμναστών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και      ισχύει για τις Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής μόνο (Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών).


 

ü Τι απαιτείται για κατάταξη στο μητρώο των Γυμναστών/Εκπαιδευτών ;

Πρέπει να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται. Για περαιτέρω πληροφόρηση παρακαλώ όπως αναγνώσετε το ακόλουθο έγγραφο. (Αίτηση κατάταξης στο Μητρώο Γυμναστών /Εκπαιδευτών) 

ü Πόσος χρόνος χρειάζεται για την εξέταση της αίτησης;

Εντός 3 μηνών νοουμένου ότι είναι πλήρης. Για περαιτέρω πληροφόρηση παρακαλώ όπως αναγνώσετε το ακόλουθο έγγραφο. (Διαδικασία Εξέτασης Αίτησης για παροχή Άδειας Λειτουργίας)


 

 

ü Ποιά τα τέλη εξέτασης της αίτησης ;
Ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €20 στο Λογιστήριο του Οργανισμού και να επισυνάψει την απόδειξη πληρωμής στην αίτηση.


 

ü Πώς γίνεται η παράδοση των εγγράφων και της αίτησης ;

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Οργανισμού ή με το χέρι στο αρχείο του Οργανισμού.


 

 

ü Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον λειτουργό;

 

Τηλ:

- ΓΡ. ΚΟΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ :+357 22 897000, +357 22 897103, +357 22 897117, +357 22 897257

- ΕΠΑΡΧ. ΓΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: +357 24 621127,

- ΕΠΑΡΧ. ΓΡ. ΛΕΜΕΣΟY: +357 25 314053,

- ΕΠΑΡΧ. ΓΡ. ΠΑΦΟΥ: +357 26 923476

Fax:

- Λ/ΣΙΑ +357 22358222, +357 22352204,

- Λ/ΚΑ-ΑΜ/ΣΤΟΣ +357 24 621127 ,

- Λ/ΣΟΣ  +357 25 318808,

- ΠΑΦ. +357 26 923476

 

  

 

ü Τί απαιτείται για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας;

Απαιτούνται πιστοποιητικά καταλληλότητας από:

· Πυροσβεστική Υπηρεσία

· Υπουργείο Υγείας ή Δημοτικές Αρχές

· Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ή από ηλεκτρολόγο μηχανικό

εγγεγραμμένο  στο Ε.Τ.Ε.Κ.

· Αναλυτικό κατάλογο των μηχανημάτων και πιστοποίηση από τον

προμηθευτή/κατασκευαστή για την λειτουργική τους κατάσταση

Σημείωση: Στην περίπτωση που υπάρχουν κτιριολογικές αλλαγές θα πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου αίτηση.


 

ü Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια λειτουργίας;

Η άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της μέχρι την 31 Δεκεμβρίου έκαστου  έτους.


 

ü Πόσα είναι τα τέλη της Άδειας Λειτουργίας που πρέπει να καταβάλει ο αιτητής στον Οργανισμό;

Τα τέλη ανέρχονται στα €200 για  την πρώτη υπηρεσία και κάθε δεύτερη ή τρίτη, €150 έκαστος


 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ       Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα του την  μελέτη  για τον Εκσυγχρονισμό των Προσόντων των Εκπαιδευτών Γυμναστικής, όπως αυτά καθορίζονται στους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012.   Η μελέτη είναι αναρτημένη στις Εγκυκλίους ή πιέζοντας εδώ.       Details...

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Σχετικά με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πληροφορεί τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 Κ.Δ.Π 38/95 , Άρθρο 12.(7)(α) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν πλήρως οι εκάστοτε περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί. 2. Ως εκ τούτου για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων έκδοσης ή ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας αποδεκτά πιστοποιητικά για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνονται τα ακόλουθα: Α) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή Β) Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Σημειώνουμε τη σημασία της άμεσης συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του Νόμου αλλά και της συνέπειες σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης των πιο πάνω.  Details...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ      1. Καλούνται οι εγκεκριμένες Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής όπως γίνουν χρήστες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού    2. Ο Οργανισμός έχει συμφωνήσει με την Ιδιωτική Εταιρεία Geomatic για την χαρτογράφηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής                Details...