Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης : 02/09/2019

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (στο εξής «εμείς» ή « ΚΟΑ») είναι δεσμευμένος να προστατεύει την ιδιωτικότητα και τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων, που διατηρεί για τους πελάτες, τους συμβαλλόμενους και τους συνεργάτες του, με τρόπο ανοικτό και διαφανή. Δεσμεύεται επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Κανονισμός») και την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, που διέπει τη συλλογή και επεξεργασία Ατομικών Προσωπικών Δεδομένων. Έτσι, έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που διέπει την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, μεταβίβαση και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών.  Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις πρακτικές ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε.

 • Ο ρόλος του ΚΟΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο ΚΟΑ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρεί και επεξεργάζεται. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επιτρέπεται στον ΚΟΑ να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για όλους τους πελάτες, συμβαλλόμενους και συνεργάτες.

 • Πώς γίνεται η Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
  • απευθείας από εσάς τους ίδιους ή από τους γονείς/κηδεμόνες σας
  • μέσω τρίτων μερών,  στην πορεία των εργασιών που διεξάγουμε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

 • Είδη Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγονται
  «Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (‘υποκείμενο δεδομένων’). Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι κάποιος που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε ένα γνώρισμα, όπως το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένα εντοπισμού, διαδικτυακό γνώρισμα ή ένα ή περισσότερους συντελεστές που καθορίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

  Ως Οργανισμός συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορα είδη πληροφοριών για άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή συμβαλλόμαστε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μπορεί να αποκαλύψουν την προσωπική ταυτότητα των υποκειμένων όπως το μικρό σας όνομα ή το επίθετο, αριθμό ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση και επαρχία, αριθμό τηλεφώνου, μορφωτικά στοιχεία και αρχεία εκπαίδευσης, πληροφορίες εργοδότησης, χρηματοοικονομικές και/ή τραπεζικές πληροφορίες, καθώς και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται σε δημογραφικές, άλλες (διαδικτυακές) επικοινωνιακές πληροφορίες και πιθανόν πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, κλπ. 

  Περαιτέρω, στα άλλα μέσα συλλογής, συλλέγονται  και χρησιμοποιούνται στον  Ιστότοπό μας ή μέσω αυτού:
  • Πληροφορίες που χρησιμοποιείτε όταν συμπληρώνετε έντυπα, ιδιαίτερα κατά την πρώτη επαφή μαζί μας.
  • Πληροφορίες που καταχωρείτε όταν εγγράφεστε σε κάποιο διαγωνισμό ή προώθηση που χορηγείται από εμάς, και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τον Ιστότοπό μας.
  • Αρχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αν επικοινωνείτε μαζί μας.
  • Λεπτομέρειες συναλλαγών που πραγματοποιείτε μαζί όταν εγγράφεστε σε κάποιο από τα προγράμματα μας

 • Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
  Γενικά, θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Παροχή υπηρεσιών: για να σας παρέχουμε πληροφορίες για τις  υπηρεσίες που παρέχουμε όπως
   1. Έκδοση Δελτίων Υγείας
   2. Έκδοση Κάρτας Φιλάθλων
   3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Be Active)
   4. Συμμετοχή στα προγράμματα ΑΓΟ
   5. Επιχορήγηση σε Σωματεία και Ομοσπονδίες
   6. Εγγραφή στο Μητρώο Επιτηρητών και έκδοση ταυτότητας Επιτηρητών
   7. Συμμετοχή στους σχεδιασμούς του  Εθνικού Σχεδιασμού Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.)
   8. Εγγραφή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
   9. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Εκπαιδευτών
  • Διαφήμιση: μετά από ρητή συγκατάθεση, να επικοινωνούμε μαζί σας για διοργανώσεις ή εκδηλώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  • Λειτουργικότητα και ασφάλεια: για τον εντοπισμό, την παρεμπόδιση και αντίδραση σε πραγματική ή δυνητική απάτη, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Συμμόρφωση: για εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας και προς συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους ή τους ρυθμιστές μας.
  • Για οποιοδήποτε άλλο λόγο με τη δική σας συγκατάθεση, που δίδεται χωριστά από την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας.

 • Αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών

  Δεν μοιραζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με τρίτα μέρη, εκτός ως υποδεικνύεται κατωτέρω:
  • Συνεργάτες: Μοιραζόμαστε τις πιο πάνω κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών με συνεργάτες ή/ και συνδεδεμένες εταιρείες με τον Οργανισμό, στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών, εξατομίκευσης περιεχομένου, διαφήμισης (αν έχετε συγκατατεθεί), ασφάλειας και συμμόρφωσης, ή στην έκταση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας χωριστά από την παρούσα πολιτική απορρήτου.
  • Παροχείς υπηρεσιών: Στους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών μας (επιτροπή Α.Σ.Υ.Α., δικαστές ΑΔΕΑ, νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες υποστήριξης λογισμικών, επιτροπές αξιολόγησης προσφορών κτλ ), οι οποίοι εκτελούν ορισμένες υπηρεσίες εκ μέρους μας, περιλαμβανομένων για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς, διαχείριση πελατών και ασφάλεια. Αυτοί οι παροχείς υπηρεσιών δύνανται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα, που χρειάζονται για να επιτελέσουν τη λειτουργία τους, αλλά δεν τους επιτρέπεται να μοιράζονται ή χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς για προστασία των δεδομένων.

Αποκαλύπτουμε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων επισήμων αρχών, δικαστηρίων ή άλλων δημόσιων σωμάτων:

 • Ανταποκρινόμενοι σε κλήτευση ή άλλο παρόμοιο διερευνητικό αίτημα, διάταγμα δικαστηρίου ή άλλο δικαστικό ή διοικητικό διάταγμα, ή σε αίτημα για συνεργασία από φορέα επιβολής του νόμου ή άλλο κυβερνητικό φορέα. Επίσης, για να διασφαλίσουμε ή ασκήσουμε τα νομικά μας δικαιώματα, για σκοπούς υπεράσπισης έναντι νομικών απαιτήσεων, για συμμόρφωση με ισχύοντα νόμο ή συνεργασία με φορείς εφαρμογής του νόμου, κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς. Ακόμα για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ιστότοπού μας ή άλλων συμφωνιών ή πολιτικών, ή όπως άλλως απαιτείται από τον νόμο (περιλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή ρυθμιστικό αίτημα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να εγείρουμε ή αποποιηθούμε οποιαδήποτε νομική ένσταση ή δικαίωμα που μας είναι διαθέσιμο, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια.
 • Στην έκταση που η αποκάλυψη είναι αναγκαία σχετικά με προσπάθειες διερεύνησης, παρεμπόδισης, καταγγελίας ή ανάληψης άλλης δράσης αναφορικά με παράνομη δραστηριότητα, υποψιαζόμενη απάτη ή άλλη αδικοπραγία. Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της περιουσίας ή την ασφάλεια του Οργανισμού μας, ημών των ιδίων, των υπαλλήλων μας ή άλλων, καθώς και για τη διατήρηση και προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας του Ιστοτόπου μας ή της υποδομής μας.


Μπορούμε να αποκαλύψουμε συσσωρευμένες πληροφορίες για τους χρήστες μας, και πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν οποιοδήποτε άτομο, χωρίς περιορισμό. Ιδιαίτερα, μπορούμε να μεταβιβάσουμε μη προσωπικής φύσεως δεδομένα και να τις επεξεργαστούμε εκτός της χώρας διαμονής σας. Μπορούμε να συνδυάσουμε μη προσωπικής φύσεως δεδομένα τις οποίες συγκεντρώνουμε, με πρόσθετες μη προσωπικής φύσεως δεδομένα που συνελέγησαν από άλλες πηγές. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε συσσωρευμένες πληροφορίες με τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων συμβούλων, διαφημιστών, για σκοπούς διεξαγωγής γενικών επιχειρηματικών αναλύσεων.

 •  Πώς αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
  Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για σας, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Πληροφοριών, αποθηκεύονται με ασφάλεια και τυγχάνουν επεξεργασίας στην Κύπρο και/ή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
  Η περίοδος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας που είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης και νομικής εφαρμογής, κυμαίνεται και εξαρτάται από τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε κάθε ατομική περίπτωση.

  Στην έκταση που έχουμε συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και εξατομίκευσης περιεχομένου (για τις περιγραφές των σκοπών αυτών δείτε πιο πάνω), διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και σε συμμόρφωση με τους συναφείς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε στο 22897000 ή στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με τον υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Νομικές βάσεις για Συλλογή, Χρήση και Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας.
  Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας, συγκεκριμένα:
  • Συγκατάθεση: Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε (ι) τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφήμισης, (ιι) τα Προσωπικά Δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, όταν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας χωριστά από την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και για τους οποίους ο σκοπος της διαδικασίας δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.
  • Εκτέλεση σύμβασης: Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών  και λειτουργικότητας και ασφάλειας, όπως περιγράφονται πιο πάνω, είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών, που σας παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και οποιοδήποτε άλλη σύμβαση διαθέτετε μαζί μας.
  • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: Μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στην έκταση που αυτό απαιτείται προς συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, στις οποίες υποκείμεθα.
  • Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα, αν δεν είσθε σωματικά ή διανοητικά σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας.
  • ‘Έννομο Συμφέρον: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για σκοπούς των νομίμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτο μέρος, εκτός εκεί όπου τα εν λόγω συμφέροντα υπερκεράζονται από τα συμφέροντα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία χρήζουν προστασίας, ιδιαίτερα όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος.

 • Πώς προστατεύουμε την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας
  Αναλαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων) για να διασφαλίσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση, παρεμβάσεις, τροποποίηση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του Κανονισμού. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα, και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο για επιτρεπόμενες εργασιακές λειτουργίες. Επιπρόσθετα, έχουμε εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους μας πώς να χειρίζονται, διοικούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, έχομε εφαρμόσει αναβαθμισμένα τεχνικά μέτρα και διαμορφώσει τις πολιτικές και διαδικασίες μας με τρόπο που να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

 • Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων, περιλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ
  Επιφυλάττουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν κρίνεται απαραίτητο να σας παράσχουμε υπηρεσίες, με την έγγραφη, ρητή σας συγκατάθεση, και αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθούν τα δικαιώματά σας.

 • Επιλογές για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
  Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε.

  Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας δώσετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, με αποτέλεσμα, όμως, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες.

  Αν έχετε δώσει Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας οποτεδήποτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της μεταξύ μας συμφωνίας ή διασύνδεσης. Αν επιλέξετε αυτό, τότε τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διαγραφούν, σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

  Τηρουμένων των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα για τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα και σε ορισμένες περιπτώσεις υπόκεινται σε όρους όπως ορίζει ο νόμος.
  1. Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας Προσωπικά Δεδομένα καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
  2. Δικαίωμα Επανόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επανόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για σας και η οποία είναι ατελής ή/και ανακριβής.
  3. Δικαίωμα Διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων μόνο αν κάποιος από τους ακόλουθους λόγους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα:
   1. Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί ή επεξεργασθεί.
   2. Αν η επεξεργασία είναι βασισμένη στην συγκατάθεσή σας και έχετε αποσύρει αυτή τη συγκατάθεση (στην οποία βασίζεται η επεξεργασία) σύμφωνα με τα Άρθρα 6.1.α και 9.2.α του Κανονισμού και αν δεν ισχύει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.
   3. Αν έχετε ένσταση στη επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α και 9.2.α του Κανονισμού και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία.
   4. Αν τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας.
   5. Αν τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεγεί σε σχέση με την πρόνοια που αναφέρεται στο Άρθρο 8.1 του Κανονισμού.
  4. Δικαίωμα Ένστασης – Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας οποτεδήποτε και για λόγους που σχετίζονται σε συγκεκριμένη κατάσταση, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερβαίνουν τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες.
  5. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Επιφυλάσσετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έτσι ώστε να μην μπορούμε να επεξεργαστούμε πλέον τις συγκεκριμένες πληροφορίες, μέχρις ότου αρθεί ο περιορισμός (για παράδειγμα, έχει γίνει διόρθωση των δεδομένων).
  6. Δικαίωμα Φορητότητας Δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχετε δώσει στον οργανισμό μας. Αυτά τα δεδομένα θα σας δοθούν σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσεως και μηχανικής αναγνωσιμότητας, σε ορισμένες δε περιπτώσεις μπορείτε επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να στείλουμε τις πληροφορίες σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι τέτοια μεταβίβαση είναι τεχνικά εφικτή.
  7. Δικαίωμα Ένστασης και Αυτοματοποιημένης Ατομικής Λήψης Αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ) – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως μη προβούμε σε οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με εσάς, αποκλειστικά στη βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, μόνο στην περίπτωση που η απόφαση αυτή έχει νομικές ή σημαντικές συνέπειες για σας.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον Κανονισμό, δικαιούστε να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για σας, ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας συνιστούσαμε να αποστείλετε γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ωστόσο, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε αιτήματα για πρόσβαση ή για επιβολή περιορισμών ή άλλων απαιτήσεων, αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

 • Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
  Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή αναθεωρήσουμε την πολιτική απορρήτου του ΚΟΑ  από καιρού εις καιρόν.  Είναι πιθανό να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε όταν γίνονται σημαντικές αλλαγές στην εν λόγω πολιτική απορρήτου, εντούτοις αναμένεται από εσάς ότι θα επιθεωρείτε περιοδικώς την πιο πρόσφατη εκδοχή της που βρίσκεται στον Ιστότοπο https://www.cyprussports.org/gr/πολιτική-απορρήτου.html  ώστε να είστε ενήμερος/η για οποιεσδήποτε αλλαγές, όπως τυχόν θα σας δεσμεύουν.
  Αν αλλάξουμε οτιδήποτε στην πολιτική μας, η ημερομηνία αλλαγής θα φαίνεται στο πάνω μέρος της πολιτικής αυτής στο σημείο «ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης».
  Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μετά που θα έχουμε καταστήσει διαθέσιμη μια τροποποιημένη εκδοχή της πολιτικής απορρήτου μας κατά τρόπο που μπορείτε εύκολα να την προσέξετε, σημαίνει ότι συγκατατίθεστε στην εν λόγω τροποποίηση.

 • Πληροφορίες επικοινωνίας
  Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε στο χειρισμό πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο 22897000 .

  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Υποβολή Παραπόνου: Αν αισθάνεστε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης από εμάς, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22897000 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και να υποβάλετε παράπονο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο:  http://www.dataprotection.gov.cy

Print